Konkurs ofert nr 1/2024

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupcy (dalej również jako „Szpital”) działając na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ( Dz. U. z 2023 r. poz. 991,ze zm.) oraz art. 140, art. 141, art. 146 ust. 1, art. 147-150, art. 151 ust. 1, 2 i 4-6, art. 152, art. 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2022r.poz.2561 ze zm.), ogłasza konkurs ofert na:
1) wykonywanie zadań Kierującego i Zarządzającego Oddziałem Ginekologiczno-Położniczym Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy z jednoczesnym udzielaniem świadczeń zdrowotnych,
2) udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w zakresie ginekologii i położnictwa w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy.

Szczegółowe informacje o warunkach konkursu, formularze ofert, wzory umów dostępne są poniżej: