Fundusze Europejskie

Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie EDM oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa


Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19
WRPO 11.2 na lata 2014 – 2020, realizowany projekt pt:
„Wsparcie kryzysowych działań naprawczych w SP ZOZ w Słupcy”


WRPO 2014 – 2020, Poddziałanie 9.1.1 „Infrastruktura ochrony zdrowia”,
Realizowany Projekt pt: „ Wzmocnienie Szpitala w Słupcy poprzez zakup nowego sprzętu i wyposażenia”