Polityka Jakości

System zarządzania jakością zgodny z Normą PN-EN ISO 9001:2015

System zarządzania jakością zgodny z Normą PN-EN ISO 9001:2015 funkcjonuje w naszej placówce od stycznia 2009 roku. Szpital podlega systematycznym auditom nadzoru zgodnie z wymaganiami w/w normy. W kwietniu 2023 roku, niezależna firma certyfikująca – Biuro Certyfikacji Systemów Zarządzania PRS S.A z siedzibą w Gdańsku oceniła funkcjonujący system zarządzania jakością jako zgodny z wymaganiami normy PN EN ISO 9001. Ważność certyfikatu utrzymano do 25 stycznia 2024 roku w zakresie lecznictwa szpitalnego, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, diagnostyki obrazowej (rentgenodiagnostyka ogólna, tomografia komputerowa, endoskopia, ultrasonografia), diagnostyki laboratoryjnej, ratownictwa medycznego oraz zakładu opiekuńczo leczniczego.

Polityka Jakości

Dyrektor szpitala w porozumieniu z kierownikami poszczególnych komórek organizacyjnych opracował Politykę Jakości naszego działania. Jest to dokument określający misję szpitala i spójne z nim cele, stanowiące formalną i ogólną deklarację dyrekcji dotyczącą zarządzania systemem jakości oraz zawiera zobowiązanie do zapewnienia zasobów i środków niezbędnych do spełnienia wymagań i ciągłego doskonalenia jego skuteczności.

Jakość w Laboratorium Diagnostycznym SP ZOZ w Słupcy

Priorytetem naszej codziennej działalności jest doskonalenie organizacji pracy w celu zapewnienia świadczenia usług medycznych na jak najwyższym poziomie tak, aby jak najlepiej i najskuteczniej zaspokajać potrzeby i oczekiwania Pacjentów.

Laboratorium diagnostyczne w 2022 roku ponownie uzyskało pozytywną ocenę w ogólnopolskiej kontroli jakości badań z chemii klinicznej oraz ogólnopolskiej kontroli badań mikrobiologicznych Polmicro. Czego wyrazem są uzyskane certyfikaty jakości.