Szczepienia przeciw COVID-19 dla personelu pracującego w podmiotach wykonujących działalność leczniczą – termin zgłoszeń wydłużony do 14.01.2021r.

Szanowni Państwo,

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupcy informuje, iż jest podmiotem wskazanym na wykazie „W” (szpitale wpisane do systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia PSZ) w związku z tym deklarujemy możliwość zaszczepienia personelu pracującego w podmiotach wykonujących działalność leczniczą, które nie zostały wymienione w wykazach, a także aptek. Osoby takie powinny jak najszybciej zadeklarować, za pośrednictwem pracodawcy albo samodzielnie, chęć zaszczepienia w wybranym przez siebie szpitalu węzłowym. Zgłoszenia prosimy kierować pocztą elektroniczną do dnia 14.01.2021 roku na adres: jgorska@szpital.slupca.pl

Wymagane nr PESEL,  oraz oznaczenie „pracownik medyczny/niemedyczny”.

Osoba wyrażająca chęć szczepienia powinna – wraz ze swoimi danymi osobowymi – przekazać zgodę na ich przetwarzanie przez podmioty uczestniczące w procesie organizacji i realizacji szczepień w celu realizacji tego procesu.

W Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Słupcy rolę koordynatora pełni pani Jadwiga Górska, tel. 609 010 917, jgorska@szpital.slupca.pl