Ubezpieczenie

1 stycznia 2013 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, która daje pacjentom prawo elektronicznego potwierdzenia przez świadczeniodawców uprawnień do świadczeń zdrowotnych. W celu realizacji powyższego przepisu prawa, NFZ uruchomił ogólnopolski system elektronicznej weryfikacji uprawnień świadczeniobiorców (eWUŚ) – narzędzie usprawniające i ułatwiające potwierdzanie prawa pacjenta do świadczeń opieki zdrowotnej.

Potwierdzanie uprawnień za pomocą innych dokumentów

Jeżeli z jakiegoś powodu nie można potwierdzić uprawnień do świadczeń w systemie eWUŚ lub system informuje o tym, że NFZ nie potwierdza takiego prawa, pacjent powinien okazć aktualny dokument poświadczający uprawnienia – taki sam, jaki pacjenci musieli okazywać dotychczas (patrzniżej : Dokumenty potwierdzające prawo do świadczeń).  pomocą oświadczenia

Potwierdzanie uprawnień za pomocą oświadczenia

Jeżeli pacjent nie posiada dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń lub przedstawił dokument nieaktualny, a jest pewien swoich uprawnień, może złożyć oświadczenia. W przypadku osoby małoletniej lub innej osoby nieposiadającej pełnej zdolności dla czynności prawnych, możliwe jest złożenie oświadczenia przez przedstawiciela ustawowego albo opiekuna prawnego lub faktycznego tej osoby. Obowiązują dwa wzory formularzy oświadczeń – oświadczenie pacjenta i oświadczenie opiekuna prawnego, faktycznego lub przedstawiciela ustawowego, określone przez Ministra Zdrowia.

W stanach nagłych lub gdy stan zdrowia pacjenta nie pozwala na złożenie oświadczenia pacjent jest obowiązany do przedstawienia dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń albo złożenia oświadczenia w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia udzielania świadczenia, a jeżeli leczenie odbywa się w szpitalu – w ciągu 7 dni od jego zakończenia. Jeżeli tego nie uczyni, może zostać obciążony kosztami świadczenia.

Dokumentem potwierdzającym prawo do świadczeń jest w szczególności dokument potwierdzający opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne, np.:

·         dla osoby zatrudnionej na podstawie umowy o pracę

– druk zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego oraz aktualnie potwierdzony raport miesięczny ZUS RMUA wydany przez pracodawcę;
 aktualne zaświadczenie z zakładu pracy lub podstemplowana legitymacja ubezpieczeniowa;

·         dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą

– druk zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego oraz aktualny dowód wpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne;

·         dla osoby ubezpieczonej w KRUS

– dokument określający zobowiązanie z tytułu składek wystawiony przez KRUS na rolnika lub domownika podlegającego obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu rolników, na którym ta osoba została wskazana;
– zaświadczenie;
-podstemplowana przez KRUS legitymacja;
-decyzja o podleganiu ubezpieczeniu społecznemu rolników
-dowód wpłaty składki w przypadku prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej;

·         dla emerytów i rencistów

– legitymacja emeryta lub rencisty:
 zaświadczenie z ZUS lub KRUS;
 aktualny odcinek emerytury bądź renty;

·         dla osoby bezrobotnej

– aktualne zaświadczenie z urzędu pracy o zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego lub podstemplowana legitymacja ubezpieczeniowa;

·         dla członka rodziny osoby ubezpieczonej

– dowód opłacanie składki zdrowotnej przez osobę, która zgłosiła członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego wraz ze zgłoszeniem (druk ZUS RMUA + druk ZUS ZCNA lub druk ZUS ZCZA);
 aktualne zaświadczenie wydane przez pracodawcę;
 zaświadczenie z KRUS o ubezpieczeniu członków rodziny;
 legitymacja rodzinna z wpisanymi danymi członków rodziny wraz z aktualną datą i pieczątką zakładu pracy lub ZUS;
 w przypadku dzieci uczących się – pomiędzy 18 a 26 rokiem życia – dodatkowo należy przedstawić dokument potwierdzający fakt kontynuacji nauki np. legitymacje szkolną/studencką;

·         dla osoby nieubezpieczonej, spełniającej kryterium dochodowe uprawniające do otrzymywania świadczeń z pomocy społecznej

– decyzja wójta (burmistrza, prezydenta) gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby;

·         dla osoby ubezpieczonej w innym niż Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej

– poświadczenie wydane przez NFZ – w przypadku zamieszkiwania na terenie RP;

 karta EKUZ (lub certyfikat ja zastępujący) wydana przez inny niż Polska kraj członkowski UE w przypadku pobytu na terenie RP;

·         dla osoby ubezpieczonej dobrowolnie

 umowa zawarta z NFZ i dokument ZUS potwierdzający zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego wraz z aktualnym dowodem opłacania składki zdrowotnej.

Ważność dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń

Przyjmuje się, że dokument potwierdzający prawo do świadczeń jest ważny przez 30 dni od:
·         daty wystawienia – zaświadczenie z zakładu pracy, zaświadczenia ZUS i KRUS itp.,
·         daty poświadczenia – np. legitymacja ubezpieczeniowa,
·         daty opłacenia składki – ZUS RMUA, dowód wpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne,
·         daty ważności dokumentu – np. legitymacja rencisty.