Prawa i obowiązki pacjenta

PRAWA PACJENTA

I. Prawo pacjenta do świadczeń zdrowotnych

1. Pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej, udzielanych z należytą starannością przez podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych w warunkach odpowiadających określonym w odrębnych przepisach wymaganiom fachowym i sanitarnym.

2. Pacjent ma prawo, w sytuacji ograniczonych możliwości udzielenia odpowiednich świadczeń zdrowotnych, do przejrzystej, obiektywnej, opartej na kryteriach medycznych, procedury ustalającej kolejność dostępu do tych świadczeń.

3. Pacjent ma prawo do natychmiastowego udzielenia świadczeń zdrowotnych ze względu na zagrożenie zdrowia lub życia. W przypadku porodu pacjentka ma prawo do uzyskania świadczeń zdrowotnych związanych z porodem.

II. Prawo pacjenta do informacji

1.  Pacjent ma prawo do informacji o swoim stanie zdrowia.

2.  Pacjent, w tym małoletni, który ukończył 16 lat, lub jego przedstawiciel ustawowy mają prawo do uzyskania od osoby wykonującej zawód medyczny przystępnej informacji o stanie zdrowia pacjenta, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych i leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu, w zakresie udzielanych przez tę osobę świadczeń zdrowotnych oraz zgodnie z posiadanymi przez nią uprawnieniami.

3.  Pacjent lub jego ustawowy przedstawiciel mają prawo do wyrażenia zgody na udzielenie informacji innym osobom.

4.  Pacjent ma prawo żądać, aby osoba wykonująca zawód medyczny nie udzielała mu informacji.

5.  Po uzyskaniu informacji, pacjent ma prawo przedstawić osobie wykonującej zawód medyczny swoje zdanie w tym zakresie.

6.  Pacjent małoletni, który nie ukończył 16 lat, ma prawo do uzyskania od osoby wykonującej zawód medyczny informacji, w zakresie i formie potrzebnej do prawidłowego przebiegu procesu diagnostycznego lub terapeutycznego.

7.  Pacjent, w tym małoletni, który ukończył 16 lat, lub jego ustawowy przedstawiciel mają prawo do uzyskania od pielęgniarki, położnej przystępnej informacji o jego pielęgnacji i zabiegach pielęgniarskich.

8.  Pacjent ma prawo do informacji o prawach pacjenta określonych w niniejszej ustawie oraz w przepisach odrębnych, uwzględniającej ograniczenia tych praw określone w tych przepisach. Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych udostępnia tę informację w formie pisemnej, poprzez umieszczenie jej w swoim lokalu, w miejscu ogólnodostępnym.

9.  W przypadku pacjenta niemogącego się poruszać informację udostępnia się w sposób umożliwiający zapoznanie się z nią w pomieszczeniu, w którym pacjent przebywa.

10. Pacjent ma prawo do informacji o rodzaju i zakresie świadczeń zdrowotnych udzielanych przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych, w tym o profilaktycznych programach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych.

III. Prawo do zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych

Pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy, lub opiekun faktyczny ma prawo zgłaszania osobom wykonującym zawód medyczny, Prezesowi Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych lub podmiotowi odpowiedzialnemu za wprowadzenie produktu leczniczego do obrotu działania niepożądanego produktu leczniczego.

IV. Prawo pacjenta do tajemnicy informacji z nim związanych

1. Pacjent ma prawo do zachowania w tajemnicy przez osoby wykonujące zawód medyczny, w tym udzielające mu świadczeń zdrowotnych, informacji z nim związanych, a uzyskanych w związku z wykonywaniem zawodu medycznego.

2. W celu realizacji prawa osoby wykonujące zawód medyczny są obowiązane zachować w tajemnicy informacje związane z pacjentem, w szczególności ze stanem zdrowia pacjenta.

3. Osoby wykonujące zawód medyczny są związane tajemnicą również po śmierci pacjenta, chyba że zgodę na ujawnienie tajemnicy wyrazi osoba bliska.

4. Zwolnienia z tajemnicy nie stosuje się, jeśli ujawnieniu tajemnicy sprzeciwi się inna osoba bliska.

V. Prawo pacjenta do wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych

1. Pacjent ma prawo do wyrażenia zgody na udzielenie określonych świadczeń zdrowotnych lub odmowy takiej zgody, po uzyskaniu informacji.

2. Pacjent, w tym małoletni, który ukończył 16 lat, ma prawo do wyrażenia zgody na przeprowadzenie badania lub udzielenie innych świadczeń zdrowotnych.

3. W przypadku zabiegu operacyjnego albo zastosowania metody leczenia lub diagnostyki stwarzających podwyższone ryzyko dla pacjenta, zgodę wyraża się w formie pisemnej.

VI. Prawo do poszanowania intymności i godności pacjenta

1. Pacjent ma prawo do poszanowania intymności i godności, w szczególności w czasie udzielania mu świadczeń zdrowotnych.

2. Prawo do poszanowania godności obejmuje także prawo do umierania w spokoju i godności.

3. Pacjent ma prawo do leczenia bólu.

4. Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych jest obowiązany podejmować działania polegające na określeniu stopnia natężenia bólu, leczeniu bólu oraz monitorowaniu skuteczności tego leczenia.

5. Na życzenie pacjenta przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych może być obecna osoba bliska.

6. Osoba wykonująca zawód medyczny udzielająca świadczeń zdrowotnych pacjentowi może odmówić obecności osoby bliskiej przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, w przypadku istnienia prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożenia epidemicznego lub ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne pacjenta. Odmowę odnotowuje się w dokumentacji medycznej.

VII. Prawo pacjenta do dokumentacji medycznej

1. Pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych.

2. Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych udostępnia dokumentację medyczną pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta.

3. Po śmierci pacjenta dokumentacja medyczna jest udostępniana osobie upoważnionej przez pacjenta za życia lub osobie, która w chwili zgonu pacjenta była jego przedstawicielem ustawowym.

VIII. Prawo pacjenta do zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza

1. Pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy mogą wnieść sprzeciw wobec opinii albo orzeczenia, jeżeli opinia albo orzeczenie ma wpływ na prawa lub obowiązki pacjenta wynikające z przepisów prawa.

2. Sprzeciw wnosi się do Komisji Lekarskiej działającej przy Rzeczniku Praw Pacjenta, za pośrednictwem Rzecznika Praw Pacjenta, w terminie 30 dni od dnia wydania opinii albo orzeczenia przez lekarza orzekającego o stanie zdrowia pacjenta.

3. Sprzeciw wymaga uzasadnienia, w tym wskazania przepisu prawa, z którego wynikają prawa lub obowiązki.

4. Komisja Lekarska na podstawie dokumentacji medycznej oraz, w miarę potrzeby, po przeprowadzeniu badania pacjenta, wydaje orzeczenie niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia wniesienia sprzeciwu.

IX. Prawo pacjenta do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego

1. Pacjent ma prawo do kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z innymi osobami.

2. Pacjent ma prawo do odmowy kontaktu z osobami wymienionymi w ust. 1.

3. Pacjent ma prawo do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej, która nie polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, w tym także opiekę sprawowaną nad pacjentką w warunkach ciąży, porodu i połogu.

4. Pacjent ponosi koszty realizacji praw, o których mowa powyżej, jeżeli realizacja tego prawa skutkuje kosztami poniesionymi przez podmiot leczniczy.

X. Prawo pacjenta do opieki duszpasterskiej

1. Pacjent przebywający w podmiocie leczniczym ma prawo do opieki duszpasterskiej.

2. W sytuacji pogorszenia się stanu zdrowia lub zagrożenia życia podmiot, o którym mowa powyżej jest obowiązany umożliwić pacjentowi kontakt z duchownym jego wyznania.

XI. Prawo pacjenta do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie

Pacjent przebywający w podmiocie leczniczym ma prawo do przechowywania rzeczy wartościowych  w depozycie.

OBOWIĄZKI PACJENTA

1.            Pacjent ma obowiązek przestrzegać zasad określonych w Regulaminie Organizacyjnym Szpitala, a w szczególności:
a)            stosować się do wskazówek i zaleceń lekarzy, pielęgniarek i innego personelu zarówno  w zakresie procesu diagnostyczno-terapeutycznego i rehabilitacyjnego, jaki i w sprawach organizacyjno-administracyjnych,
b)            stosować się do zaleconej diety,
c)            odnosić się życzliwie i kulturalnie do innych pacjentów i personelu Szpitala,
d)            przebywać w wyznaczonych salach w porach obchodów lekarskich, zabiegów leczniczo-pielęgnacyjnych i w czasie wydawania posiłków,
e)            przestrzegać ciszy nocnej w godzinach od 22.00 do 6.00,
f)             przestrzegać zakazu samodzielnego korzystania z dźwigów szpitalnych,
g)            stosować się do przepisów o bezpieczeństwie, higienie i zagrożeniu pożarowym,
h)            przestrzegać zakazu manipulowania przy aparaturze i urządzeniach medycznych, elektrycznych, gazowych, wentylacyjnych i grzewczych,
i)             szanować mienie Szpitala (w przypadku jego umyślnego zniszczenia pacjent może być obciążony kosztami naprawy lub zakupu nowego mienia),
j)             pacjenci oraz osoby odwiedzające są zobowiązane do zachowania spokoju, porządku, czystości i przestrzegania przepisów sanitarnych na terenie Szpitala,
k)            przestrzegać zasad higieny osobistej,
l)             przestrzegać zakazów: obrotu, posiadania i używania narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych i innych podobnie działających, wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych oraz palenia wyrobów tytoniowych – pod karą grzywny lub innych sankcji prawem przewidzianych i pod rygorem dyscyplinarnego wypisania ze Szpitala.

2.            Pacjent może wychodzić poza oddział – nie opuszczając budynku, w którym znajduje się oddział – tylko po uzyskaniu zgody pielęgniarki dyżurującej. Wyjście pacjenta poza oddział i budynek,  w którym znajduje się oddział np.: do parku szpitalnego, jest możliwe tylko za zgodą ordynatora oddziału lub lekarza dyżurnego, z zastrzeżeniem pkt. 3.

3.            Pacjentowi nie wolno w trakcie hospitalizacji opuszczać terenu szpitala.

4.            Korzystanie przez pacjentów z telefonów komórkowych powinno odbywać się w sposób nie stwarzający uciążliwości dla innych pacjentów i poza godzinami ciszy nocnej. Ze względu na obecność aparatury medycznej i możliwość powstania zakłóceń w jej funkcjonowaniu Dyrektor Szpitala może określić strefy i pomieszczenia, w których obowiązuje całkowity zakaz korzystania     z telefonów komórkowych. 

5.            Pacjent ma obowiązek poinformować lekarza prowadzącego o stale przyjmowanych lekach także nie związanych z jednostką chorobową, która jest przyczyną hospitalizacji. Używanie tych leków   w czasie pobytu w Szpitalu wymaga zgody tego lekarza.

6.            Pacjent jest obowiązany udzielać w trakcie wywiadu lekarskiego lub pielęgniarskiego pełnej  i prawdziwej informacji o swoim stanie zdrowia. Szpital nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z zatajenia bądź udzielenia nieprawdziwej informacji, co do istotnych spraw dotyczących zdrowia pacjenta.

7.            W momencie przyjęcia do Szpitala pacjent ma obowiązek podać:
a) skierowanie do szpitala wraz z posiadaną dokumentacją medyczną i wynikami badań, zleconych przez lekarza kierującego i uzasadniającymi jego skierowanie;
b) dowód osobisty lub inny dokument stwierdzający tożsamość pacjenta;
c) kartę ubezpieczenia zdrowotnego lub inny dokument stanowiący dowód ubezpieczenia zdrowotnego, np. legitymację ubezpieczeniową, legitymację ubezpieczeniową dla członków rodziny pracownika, odcinek renty lub emerytury, raport ZUS RMUA z zaświadczeniem o opłacaniu składki zdrowotnej.

8.            W przypadku stanu nagłego, dokument, o którym mowa w ust. 7 może być przedstawiony   w terminie późniejszym, jednak nie później niż 30 dni od dnia rozpoczęcia udzielania świadczenia,   o ile chory nadal przebywa w szpitalu. W żadnym wypadku jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia zakończenia udzielania świadczenia zdrowotnego.

9.            Okoliczności wymienione w ust. 8, nie mogą stanowić podstawy do odmowy przyjęcia do szpitala, jeżeli pacjent potrzebuje natychmiastowego udzielania świadczenia zdrowotnego ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia.

10.          Pacjent powinien skonsultować z lekarzem prowadzącym możliwość spożywania innych posiłków niż wchodzące w skład zaleconej mu diety szpitalnej. Nie jest dopuszczalne, aby pacjent bez wiedzy lekarza prowadzącego przyjmował samowolnie podczas pobytu na oddziale inne leki niż te, które zostały mu zaordynowane.