Odwiedziny

  • Odwiedziny chorych na oddziałach mogą się odbywać codziennie w godzinach od 13.00 do 18.00. W uzasadnionych przypadkach na odwiedziny chorego poza wyznaczonymi godzinami zezwolenie wydaje Ordynator oddziału lub lekarz dyżurny. Pacjenta mogą odwiedzać w salach chorych jednocześnie nie więcej niż dwie osoby.
  • Osoba odwiedzająca zobowiązana jest zachowywać się w sposób nieuciążliwy dla odwiedzanego i  innych pacjentów oraz podporządkować się wskazówkom personelu medycznego, w tym także co do zaleconej pacjentowi diety.
  • Osoba odwiedzająca nie może być pod wpływem alkoholu, narkotyków, innych środków odurzających i psychotropowych, jak również nie może wnosić ani używać wymienionych substancji w szpitalu.
  • Na terenie szpitala obowiązuje zakaz palenia tytoniu.
  • Wszyscy odwiedzający zobowiązani są do zakupu obuwia ochronnego oraz używania w określonych sytuacjach lub na określonych oddziałach odzieży ochronnej.
  • Odzież zewnętrzną należy pozostawić w szatni.
  • Ze względów epidemiologicznych lub innych ważnych przyczyn okresowo może być wprowadzony zakaz odwiedzania chorych.