Wsparcie działań kryzysowych

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupcy realizuje projekt

pt. „Wsparcie kryzysowych działań naprawczych w SP ZOZ w Słupcy”

nr RPWP.11.02.00-30-0045/22-00,

w ramach:

Osi Priorytetowej 11 „INSTRUMENT REACT – EU EFRR”

Działania 11.2 „Wspieranie kryzysowych działań naprawczych w obszarze zdrowia

(REACT – EU)”

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020

Wartość projektu: 6 388 076, 37 zł

Wartość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej: 5 107 033, 85 zł

Projekt realizowany jest w okresie od 13.03.2020 do 30.06.2023 roku, w ramach trzech zadań:

Zadanie 1,

Doposażenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy w sprzęt medyczny, aparaturę medyczną oraz diagnostyczną.

W ramach zadania zakupione zostaną:

• Respirator – 1 sztuka,

• Stacja dokująca na 6 pomp – 1sztuka,

• Lampa bakteriobójcza przepływowa przejezdna z licznikiem – 5 sztuk,

• Lampa bakteriobójcza przepływowa ścienna z licznikiem – 7 sztuk,

• Tomograf komputerowy min. 64 rzędowy – 1sztuka,

• Ultrasonograf stacjonarny – 1sztuka,

• Ultrasonograf mobilny (3 głowice) – 1sztuka,

• Cyfrowy system drenażu i monitorowania klatki piersiowej – 1sztuka,

• Bodypletyzmograf – 1sztuka,

• Aparat do resuscytacji krążeniowej/automatycznego masażu pośredniego serca – 1sztuka,

• Insuflator dwutlenku węgla do kolonoskopii – 1sztuka,

• Duodenoskop – 1sztuka,

• Gastroskop – 2 sztuki,

• Kolumna endoskopowa – 1 sztuka,

• Aparat RTG z ramieniem C – 1sztuka.

Zadanie 2:

Zakup wyrobów medycznych jednorazowego użytku, środków ochrony indywidualnej oraz środków do dezynfekcji na potrzeby SP ZOZ w Słupcy.

W ramach zadania zostaną zakupione:

• Wyroby medyczne jednorazowego użytku:

– testy COVID-19, 5 kompletów,

– odczynniki do badań diagnostycznych, 5 kompletów.

• Środki ochrony indywidualnej:

– maseczki, przyłbice, rękawiczki, odzież ochronna/chirurgiczna, gogle, ochraniacze na buty, 71 kompletów,

• Środki do dezynfekcji, 3 komplety.

Zadanie 3:

Zakup ambulansu sanitarnego dla zespołu S, działającego przy Zespole Ratownictwa Medycznego SP ZOZ w Słupcy.

• W ramach zadania zostanie zakupiony ambulans sanitarny dla zespołu S – 1 sztuka.

Celem projektu jest zwiększenie odporności systemu ochrony zdrowia oraz poprawa dostępności do usług i infrastruktury zdrowotnej w Powiecie Słupeckim – poprzez realizację działań naprawczych, związanych z wystąpieniem pandemii COVID-19 i jej skutków zdrowotnych.

Celem projektu jest także, poprawa stanu zdrowia publicznego oraz ograniczenie społecznych nierówności w dostępie do usług medycznych wysokiej jakości. Doposażenie szpitala w sprzęt, aparaturę medyczną oraz diagnostyczną było niezbędne już na etapie dostosowania placówki do wymogów organizacyjno technicznych szpitala jednoimiennego oraz zapewnienia wymaganego zaplecza technicznego do obsługi łóżek covidowych. Konieczne jest też poniesienie kolejnych inwestycji mających za zadanie wymianę wyeksploatowanego w czasie pandemii, awaryjnego sprzętu na nowy oraz na zakup sprzętów i urządzeń medycznych pozwalających na prowadzenie w sposób szybki i efektywny badań diagnostycznych, których realizacja została zawieszona na czas pandemii oraz pozwalających na opiekę nad pacjentami dotkniętymi powikłaniami pocovidowymi.

Realizacja projektu wpłynie na:

– podniesienie jakości świadczonych usług,

– skrócenie czasu oczekiwania na świadczenia,

– podniesienie standardu diagnostyki, dzięki wymianie sprzętu na nowy oraz doposażenia w brakujące urządzenia.