:: MENU --------
»Strona główna
(aktualności)
Ogloszenia  
»Praca
Informacje  
»Zakres uslug
Przetargi  
»2014
»2015
»2016
»2017
»2018
»Plany zamowien publicznych
»Rozbudowa szpitala
Zapytania ofertowe / rozeznania rynku  
»2018
Sprawozdania finansowe  
»2011
»2012
»2013
»2014
»2015
»2016
»2017
Cenniki  
»Cenniki
Ochrona danych osobowych  
»Rejestr zbiorow danych
»Obowiazek informacyjny
Administracja strony  
»Redakcja
»Dziennik zmian
»Panel


 Obowiazek informacyjny 

Obowiazek informacyjny oraz obowiazek prawa pacjenta do kontroli swoich danych i uzyskania informacji o zasadach przetwarzania jego danych osobowych

Szanowni Pacjenci!

Na podst. art.24 Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. z p. zm. informujemy, ze:

Administratorem Danych Osobowych jest:

Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej w Slupcy,

ul. Traugutta 7, 62-400 Slupca

Dane przetwarzane sa w zbiorze danych:

Zbiór danych medycznych pacjentów SPZOZ w Slupcy.

Przetwarzanie danych osobowych jest prowadzone w celu:

ochrony stanu zdrowia, swiadczenia uslug medycznych, leczenia przez osoby trudniace sie zawodowo leczeniem lub swiadczeniem innych uslug medycznych, zarzadzania udzielaniem uslug medycznych w SPZOZ w Slupcy.

Udostepniamy dane:

organom upowaznionym na podstawie przepisów prawa.

Podstawa prawna przetwarzania danych wynika w szczególnosci z:

Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,

Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dzialalnosci leczniczej.

Ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia,

Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze srodków publicznych,

Ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty,

Ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielegniarki i poloznej.

Pacjencie masz prawo:

dostepu do swoich danych, prawo ich poprawiania oraz prawo do kontroli przetwarzanych danych osobowych (art. 32-35 Ustawy o ochronie danych osobowych), a w szczególnosci prawo do uzyskania informacji m.in. :

- czy zbiór istnieje i jakie dane osobowe on zawiera,

- o administratorze danych, pelnej nazwie i adresie jego siedziby ,

- o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych,

- od kiedy przetwarza sie w zbiorze dane jej dotyczace,

- o zródle, z którego pochodza dane, chyba ze administrator danych jest zobowiazany do zachowania w tym zakresie w tajemnicy informacji niejawnych lub zachowania tajemnicy zawodowej,

- sposobie udostepniania danych, a w szczególnosci informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te sa udostepniane.

Pacjencie, masz prawo do skorzystania z prawa do informacji, nie czesciej niz raz na 6 miesiecy. Administrator Danych Osobowych jest obowiazany, w terminie 30 dni, poinformowac o przyslugujacych prawach i udzielic informacji na pismie. Z powyzszych uprawnien mozesz skorzystac w siedzibie Administratora Danych Osobowych

Osoba odpowiedzialna za tą strone:
Bartosz Kosi?ski
    Odwiedzin: 8127 do góry    
Copyright © Graffi Studio 2018