:: MENU --------
»Strona g│ˇwna
(aktualnoÂci)
Ogloszenia  
»Praca
Informacje  
»Zakres uslug
Przetargi  
»2014
»2015
SOZOZ/ZP/PO/382/1/2015
SPZOZ/ZP/PN/382/3/2015
SPZOZ/ZP/PN/382/4/2015
SPZOZ/ZP/PN/382/5/2015
SPZOZ/ZP/PN/382/6/2015
SPZOZ/ZP/PN/382/7/2015
SPZOZ/ZP/PN/382/8/2015
SPZOZ/ZP/PN/382/9/2015
SPZOZ/ZP/PN/382/10/2015
SPZOZ/ZP/PN/382/11/2015
SPZOZ/ZP/PN/382/12/2015
SPZOZ/ZP/PN/382/13/2015
SPZOZ/ZP/PN/382/14/2015
SPZOZ/ZP/PN/382/15/2015
SPZOZ/ZP/PN/382/16/2015
SPZOZ/ZP/PN/382/17/2015
»2016
»2017
»2018
»Plany zamowien publicznych
»Rozbudowa szpitala
Zapytania ofertowe / rozeznania rynku  
»2018
Sprawozdania finansowe  
»2011
»2012
»2013
»2014
»2015
»2016
»2017
Cenniki  
»Cenniki
Ochrona danych osobowych  
»Rejestr zbiorow danych
»Obowiazek informacyjny
Administracja strony  
»Redakcja
»Dziennik zmian
»Panel


 SPZOZ/ZP/PN/382/3/2015 

 

S┼éupca: Przetarg nieograniczony na dostaw─Ö leków do apteki szpitalnej
Numer ogłoszenia: 18170 - 2015; data zamieszczenia: 26.01.2015
OG┼üOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie og┼éoszenia: obowi─ůzkowe.

Og┼éoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ─äCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupcy , ul. Traugutta 7, 62-400 Słupca, woj. wielkopolskie, tel. 063 2752300, faks 063 2752116.

 • Adres strony internetowej zamawiaj─ůcego: www.szpital.slupca.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKRE┼ÜLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj─ůcego: Przetarg nieograniczony na dostaw─Ö leków do apteki szpitalnej.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Okre┼Ťlenie przedmiotu oraz wielko┼Ťci lub zakresu zamówienia: Dostawa leków zgrupowanych w 10 pakietach zgodnie z za┼é─ůcznikiem nr 1 do SIWZ. Zamawiaj─ůcy dopuszcza mo┼╝liwo┼Ť─ç zaoferowania odpowiedników leków przedstawionych w wykazie przedmiotu zamówienia. Przez odpowiednik rozumie si─Ö produkt posiadaj─ůcy taki sam sk┼éad jako┼Ťciowy i ilo┼Ťciowy substancji czynnej. Zmiana nazwy handlowej leku jest jedyn─ů zmian─ů, jakiej mo┼╝e dokona─ç wykonawca w za┼é─ůczniku nr 1. W przypadku leku niedost─Öpnego na rynku (brak produkcji, brak dostaw do kraju, brak rejestru, brak harmonizacji, tymczasowe wstrzymanie produkcji) i leku równowa┼╝nego, którym mo┼╝na go zast─ůpi─ç Zamawiaj─ůcy wymaga aby poda─ç ostatni─ů cen─Ö sprzeda┼╝y leku oraz uwag─Ö o jego braku. Zaoferowane leki musz─ů spe┼énia─ç wymagane prawem warunki dopuszczaj─ůce je do stosowania na terenie RP. Ka┼╝da ze wskazanych w za┼é─ůczniku nr 1 cz─Ö┼Ťci zamówienia okre┼Ťlana b─Ödzie dalej mianem PAKIETU. Zamawiaj─ůcy dopuszcza sk┼éadanie ofert cz─Ö┼Ťciowych na poszczególne Pakiety. Do pakietu numer 1,7,9,10 oferta mo┼╝e obejmowa─ç dowoln─ů ilo┼Ť─ç pozycji asortymentowych - mo┼╝liwo┼Ť─ç sk┼éadania ofert cz─Ö┼Ťciowych. Szczegó┼éowy opis poszczególnych pakietów zawiera za┼é─ůcznik nr 1 Formularz asortymentowo-cenowy. Ilo┼Ťci leków podane w za┼é─ůczniku s─ů ilo┼Ťciami orientacyjnymi i Zamawiaj─ůcy zastrzega, i┼╝ w uzasadnionych przypadkach ilo┼Ť─ç rzeczywi┼Ťcie zakupionych leków mo┼╝e ró┼╝ni─ç si─Ö od ilo┼Ťci wskazanych w za┼é─ůczniku nr 1. Zamawiaj─ůcy zastrzega mo┼╝liwo┼Ť─ç zmniejszenia lub zwi─Ökszenia ilo┼Ťci zamawianych leków w stosunku do ilo┼Ťci okre┼Ťlonych w za┼é─ůczniku bez konieczno┼Ťci wprowadzania zmian do umowy. Zamawiaj─ůcy zastrzega sobie prawo niezrealizowania ca┼éo┼Ťci przedmiotu zamówienia, z przyczyn wynikaj─ůcych ze specyfiki dzia┼éalno┼Ťci Zamawiaj─ůcego.

II.1.6) Wspólny S┼éownik Zamówie┼ä (CPV): 33.68.00.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza si─Ö z┼éo┼╝enie oferty cz─Ö┼Ťciowej: tak, liczba cz─Ö┼Ťci: 10.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesi─ůcach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiajacy nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIA┼üU W POST─śPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPE┼üNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre┼Ťlonej dzia┼éalno┼Ťci lub czynno┼Ťci, je┼╝eli przepisy prawa nak┼éadaj─ů obowi─ůzek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spe┼éniania tego warunku nast─ůpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawce o┼Ťwiadcze┼ä

 • III.3.2) Wiedza i do┼Ťwiadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spe┼éniania tego warunku nast─ůpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawce o┼Ťwiadcze┼ä

 • III.3.3) Potencja┼é techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spe┼éniania tego warunku nast─ůpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawce o┼Ťwiadcze┼ä

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spe┼éniania tego warunku nast─ůpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawce o┼Ťwiadcze┼ä

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spe┼éniania tego warunku nast─ůpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawce o┼Ťwiadcze┼ä

III.4) INFORMACJA O O┼ÜWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ─ä DOSTARCZY─ć WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPE┼üNIANIA WARUNKÓW UDZIA┼üU W POST─śPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spe┼éniania przez wykonawc─Ö warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz o┼Ťwiadczenia o spe┼énianiu warunków udzia┼éu w post─Öpowaniu nale┼╝y przed┼éo┼╝y─ç:

 • potwierdzenie posiadania uprawnie┼ä do wykonywania okre┼Ťlonej dzia┼éalno┼Ťci lub czynno┼Ťci, je┼╝eli przepisy prawa nak┼éadaj─ů obowi─ůzek ich posiadania, w szczególno┼Ťci koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku ┼Ťwiadcze┼ä okresowych lub ci─ůg┼éych równie┼╝ wykonywanych, g┼éównych dostaw lub us┼éug, w okresie ostatnich trzech lat przed up┼éywem terminu sk┼éadania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udzia┼éu w post─Öpowaniu, a je┼╝eli okres prowadzenia dzia┼éalno┼Ťci jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich warto┼Ťci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub us┼éugi zosta┼éy wykonane, oraz za┼é─ůczeniem dowodów, czy zosta┼éy wykonane lub s─ů wykonywane nale┼╝ycie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • o┼Ťwiadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z w┼éa┼Ťciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzia┼éalno┼Ťci gospodarczej, je┼╝eli odr─Öbne przepisy wymagaj─ů wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcze┼Ťniej ni┼╝ 6 miesi─Öcy przed up┼éywem terminu sk┼éadania wniosków o dopuszczenie do udzia┼éu w post─Öpowaniu o udzielenie zamówienia albo sk┼éadania ofert;
 • aktualn─ů informacj─Ö z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre┼Ťlonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawion─ů nie wcze┼Ťniej ni┼╝ 6 miesi─Öcy przed up┼éywem terminu sk┼éadania wniosków o dopuszczenie do udzia┼éu w post─Öpowaniu o udzielenie zamówienia albo sk┼éadania ofert;
 • aktualn─ů informacj─Ö z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre┼Ťlonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawion─ů nie wcze┼Ťniej ni┼╝ 6 miesi─Öcy przed up┼éywem terminu sk┼éadania wniosków o dopuszczenie do udzia┼éu w post─Öpowaniu o udzielenie zamówienia albo sk┼éadania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzib─Ö lub miejsce zamieszkania potwierdzaj─ůcy, ┼╝e:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie og┼éoszono upad┼éo┼Ťci - wystawiony nie wcze┼Ťniej ni┼╝ 6 miesi─Öcy przed up┼éywem terminu sk┼éadania wniosków o dopuszczenie do udzia┼éu w post─Öpowaniu o udzielenie zamówienia albo sk┼éadania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, op┼éat, sk┼éadek na ubezpieczenie spo┼éeczne i zdrowotne albo ┼╝e uzyska┼é przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz┼éo┼╝enie na raty zaleg┼éych p┼éatno┼Ťci lub wstrzymanie w ca┼éo┼Ťci wykonania decyzji w┼éa┼Ťciwego organu - wystawiony nie wcze┼Ťniej ni┼╝ 3 miesi─ůce przed up┼éywem terminu sk┼éadania wniosków o dopuszczenie do udzia┼éu w post─Öpowaniu o udzielenie zamówienia albo sk┼éadania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania si─Ö o zamówienie - wystawiony nie wcze┼Ťniej ni┼╝ 6 miesi─Öcy przed up┼éywem terminu sk┼éadania wniosków o dopuszczenie do udzia┼éu w post─Öpowaniu o udzielenie zamówienia albo sk┼éadania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotycz─ůce przynale┼╝no┼Ťci do tej samej grupy kapita┼éowej

 • lista podmiotów nale┼╝─ůcych do tej samej grupy kapita┼éowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, ┼╝e nie nale┼╝y do grupy kapita┼éowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najni┼╝sza cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dost─Öpna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital.slupca.pl
Specyfikacj─Ö istotnych warunków zamówienia mo┼╝na uzyska─ç pod adresem: Samodzielny Publiczny Zak┼éad Opieki Zdrowotnej ul. Traugutta 7, 62-400 S┼éupca.

IV.4.4) Termin sk┼éadania wniosków o dopuszczenie do udzia┼éu w post─Öpowaniu lub ofert: 03.02.2015 godzina 10:00, miejsce: Samodzielny Publiczny Zak┼éad Opieki Zdrowotnej ul. Traugutta 7, 62-400 S┼éupca, Budynek C - Sekretariat,.

IV.4.5) Termin zwi─ůzania ofert─ů: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk┼éadania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje si─Ö uniewa┼╝nienie post─Öpowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania ┼Ťrodków pochodz─ůcych z bud┼╝etu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj─ůcych zwrotowi ┼Ťrodków z pomocy udzielonej przez pa┼ästwa cz┼éonkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które mia┼éy by─ç przeznaczone na sfinansowanie ca┼éo┼Ťci lub cz─Ö┼Ťci zamówienia: nie

ZA┼ü─äCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZ─äCE OFERT CZ─ś┼ÜCIOWYCH

CZ─ś┼Ü─ć Nr: 1 NAZWA: Pakiet 1.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielko┼Ťci lub zakresu zamówienia: Antybiotyki - pakiet cz─Ö┼Ťciowy.

 • 2) Wspólny S┼éownik Zamówie┼ä (CPV): 33.60.00.00-6.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesi─ůcach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najni┼╝sza cena.

 

CZ─ś┼Ü─ć Nr: 2 NAZWA: Pakiet 2.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielko┼Ťci lub zakresu zamówienia: Antybiotyki.

 • 2) Wspólny S┼éownik Zamówie┼ä (CPV): 33.60.00.00-6.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesi─ůcach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najni┼╝sza cena.

 

CZ─ś┼Ü─ć Nr: 3 NAZWA: Pakiet 3.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielko┼Ťci lub zakresu zamówienia: Antybiotyki.

 • 2) Wspólny S┼éownik Zamówie┼ä (CPV): 33.60.00.00-6.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesi─ůcach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najni┼╝sza cena.

 

CZ─ś┼Ü─ć Nr: 4 NAZWA: Pakiet 4.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielko┼Ťci lub zakresu zamówienia: Antybiotyki.

 • 2) Wspólny S┼éownik Zamówie┼ä (CPV): 33.60.00.00-6.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesi─ůcach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najni┼╝sza cena.

 

CZ─ś┼Ü─ć Nr: 5 NAZWA: Pakiet 5.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielko┼Ťci lub zakresu zamówienia: Antybiotyki.

 • 2) Wspólny S┼éownik Zamówie┼ä (CPV): 33.60.00.00-6.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesi─ůcach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najni┼╝sza cena.

 

CZ─ś┼Ü─ć Nr: 6 NAZWA: Pakiet 6.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielko┼Ťci lub zakresu zamówienia: Antybiotyki.

 • 2) Wspólny S┼éownik Zamówie┼ä (CPV): 33.60.00.00-6.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesi─ůcach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najni┼╝sza cena.

 

CZ─ś┼Ü─ć Nr: 7 NAZWA: Pakiet 7.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielko┼Ťci lub zakresu zamówienia: Leki ró┼╝ne - pakiet cz─Ö┼Ťciowy.

 • 2) Wspólny S┼éownik Zamówie┼ä (CPV): 33.60.00.00-6.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesi─ůcach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najni┼╝sza cena.

 

CZ─ś┼Ü─ć Nr: 8 NAZWA: Pakiet 8.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielko┼Ťci lub zakresu zamówienia: Preparat do ┼╝ywienia pozajelitowego.

 • 2) Wspólny S┼éownik Zamówie┼ä (CPV): 33.60.00.00-6.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesi─ůcach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najni┼╝sza cena.

 

CZ─ś┼Ü─ć Nr: 9 NAZWA: Pakiet 9.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielko┼Ťci lub zakresu zamówienia: Leki ró┼╝ne - pakiet cz─Ö┼Ťciowy.

 • 2) Wspólny S┼éownik Zamówie┼ä (CPV): 33.60.00.00-6.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesi─ůcach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najni┼╝sza cena.

 

CZ─ś┼Ü─ć Nr: 10 NAZWA: Pakiet 10.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielko┼Ťci lub zakresu zamówienia: Opatrunki, pasty - pakiet cz─Ö┼Ťciowy.

 • 2) Wspólny S┼éownik Zamówie┼ä (CPV): 33.60.00.00-6.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesi─ůcach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najni┼╝sza cena.
SIWZ
2015-01-26 14:47

Zał. nr 1 Formularz asortymentowo-cenowy
2015-01-26 14:47

Zał. nr 2 Formularz ofertowy
2015-01-26 14:47

Za┼é. nr 3 O┼Ťwiadczenie o spe┼énianiu warunk├│w udzia┼éu w post─Öpowaniu
2015-01-26 14:47

Za┼é. nr 4 O┼Ťwiadczenie o braku podstaw do wykluczenia
2015-01-26 14:47

Zał. nr 5 - Wzór umowy
2015-01-26 14:48

Odpowiedzi na pytania
2015-01-30 09:33

Modyfikacja tre┼Ťci specyfikacji istotnych warunk├│w zam├│wienia
2015-01-30 09:33

Zał. nr 1 Formularz asortymentowo-cenowy z dnia 30.01.2015r.
2015-01-30 09:33

Odpowied┼║ na pytanie 30.01.2015r.
2015-01-30 11:45

Modyfikacja tre┼Ťci specyfikacji istotnych warunk├│w zam├│wienia z dnia 30.01.2015r.
2015-01-30 11:45

Zał. nr 1 Formularz asortymentowo-cenowy z dnia 30.01.2015r nowy .
2015-01-30 11:46

Zał. nr 1 Formularz asortymentowo-cenowy z dnia 30.01.2015r nowy 1.
2015-01-30 12:16

Zawiadomienie o wyborze oferty
2015-02-10 14:04

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert
2015-02-10 14:04

Zawiadomienie o uniewa┼╝nieniu
2015-02-10 14:04

Osoba odpowiedzialna za t▒ strone:
    Odwiedzin: 8125 do gˇry    
Copyright © Graffi Studio 2018